Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Games n Geeks: degene die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Geeks n Games;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Games n Geeks gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Naam: Games n Geeks
Vestigingsadres: Van Dishoeckstraat 348, 4381 VV te Vlissingen (Geen bezoekadres)
Website: www.gamesngeeks.nl / www.gamesngeeks.com
E-mail: gamesngeeks@outlook.com
Kvk nummer: 712719210
BTW nummer: NL149672500B01
Rekeningnummer: NL78RABO0328893447 Rabobank Vlissingen t.a.v Games n Geeks

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Games n Geeks en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Games n Geeks en de klant.
2. Games n Geeks heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Alle afbeeldingen van aangeboden producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Games n Geeks niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. De prijzen op de website zijn altijd in Euro’s en inclusief btw. De verzendkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs.
5. Games n Geeks is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van typ- en zet fouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Games n Geeks kan de verwachte leverdatums niet 100% garanderen en zal tijdig de klant inlichten bij eventuele vertraging.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en prijs.
2. Nadat de klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigd Games n Geeks de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van een e-mail.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Games n Geeks verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Games n Geeks dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 
1. Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Games n Geeks alleen worden uitgesloten indien Games n Geeks dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden (bijvoorbeeld geplakte muurstickers)

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
1. Games n Geeks staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. Games n Geeks zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Games n Geeks kenbaar heeft gemaakt.
3. Games n Geeks streeft er naar om geaccepteerde en betaalde bestellingen 4-5 werkdagen na de betaling te verzenden. Indien levering niet mogelijk is, doordat het product niet op voorraad is of door andere omstandigheden, stelt Games n Geeks de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. De klant heeft dan het recht om de bestelling te annuleren. Games n Geeks heeft een wettelijke leveringstermijn van 30 dagen,tenzij een andere termijn met de klant is afgesproken. Indien na 30 dagen niets geleverd is, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij een andere termijn met de klant is afgesproken.
4. In geval van ontbinding zal Games n Geeks het bedrag dat de klant heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

Artikel 11 – Betaling
1.Betaling vind plaats via de betalingsmethoden die word aangeboden op de website te weten;
– vooruit betalen door middel van overboeking via bank of giro,
– betaling met iDEAL, PayPal of een electronische betaling. Over deze betaalmethoden kunt u informatie vinden op de website van uw bank.
2. Betaling voor een bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling zal worden verzonden als de betaling in zijn geheel is voldaan. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Indien binnen 7 dagen geen betaling is voldaan zal een herinnering worden gestuurd naar de klant. De klant dient dan binnen 2 dagen de betaling te voldoen. Indien dit niet het geval is, zal de bestelling worden geannuleerd.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Indien de klant een klacht heeft, kan de klant contact opnemen met Games n Geeks.
Contactgegevens kan de klant vinden op de websites.

Main Menu